Zaproszenie do składania ofert na dostawę agregatu prądotwórczego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na dostawę stacjonarnego agregatu prądotwórczego dla SUW Unii Europejskiej w Raszynie:

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, sekretariat - pokój 1.17, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem " DOSTAWA STACJONARNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DLA SUW UNII EUROPEJSKIEJ W RASZYNIE" w terminie do dnia 19 marca 2021 roku do godziny 11:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowo-ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 663 412 414 - Pan Grzegorz Janicki, oraz 0 609 133 135 Pan Mariusz Ostrowski, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00

Wybór oferty na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2020 rok

WYBÓR OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, po dokonaniu badania złożonych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 podjęła uchwałę nr 8/2021 z dnia 15 lutego 2021 roku na podstawie której dokonała wyboru oferty złożonej przez:

  • PTE-PROFIT Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. E.Horbaczewskiego 7 lok. 10

Uchwała nr 8/2021

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2020 rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 obejmujące:

  1. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
  2. Sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.

Ostateczny termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem pisemnej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki upływa dnia 20 marca 2021 roku.

Szczegółowe zasady określa Regulamin Ogłoszenia Ofertowego. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 716 32 60 lub (22) 716 32 52 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 do 16:00, piątek w godzinach od 8:00 do 14:00

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem " OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO" w terminie do dnia 8 lutego 2021 roku do godziny 18:00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin ogłoszenia ofertowego

Ogloszenie o dialogu technicznym

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania wniosku o rozpoczęcie dialogu technicznego nr DT1/1/2020/DO :

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, Biuro Obsługi Klienta - pokój 0.3, pisemnego wniosku, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem - "rozpoczęcie dialogu technicznego nr DT1/1/2020/DO" w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 roku do godziny 12:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Zgłoszenie udziału w dialogu technicznym

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Istotne postanowienia umowy

Opis przedmiotu zamówienia

Wariantowa koncepcja medernizacji oczyszczalni ścieków w Falentach i pompowni "Stadionowa" w Raszynie

Plan sytuacyjny

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 609 313 178 Pani Dominika Hrynkiewicz, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie eksploatacyjnego otworu wiertniczego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie zastępczego eksploatacyjnego otworu wiertniczego ST. 1 A dla ujęcia wód podziemnych z utworów plejstoceńskich w Sękocinie Nowym przy u. Sadowej:

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, sekretariat - pokój 1.17, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem " WYKONANIE ZASTĘPCZEGO EKSPLOATACYJNEGO OTWORU WIERTNICZEGO ST. 1 A DLA UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH Z UTWORÓW PLEJSTOCEŃSKICH W SĘKOCINIE NOWYM PRZY UL. SADOWEJ" w terminie do dnia 21 lipca 2020 roku do godziny 11:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowo-ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Dokumentacia techniczna

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 663 412 414 Pan Grzegorz Janicki lub 609 133 135 Pan Mariusz Ostrowski, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie eksploatacyjnego otworu wiertniczego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie zastępczego eksploatacyjnego otworu wiertniczego ST. 1 A dla ujęcia wód podziemnych z utworów plejstoceńskich w Sękocinie Nowym przy u. Sadowej:

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, sekretariat - pokój 1.17, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem " WYKONANIE ZASTĘPCZEGO EKSPLOATACYJNEGO OTWORU WIERTNICZEGO ST. 1 A DLA UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH Z UTWORÓW PLEJSTOCEŃSKICH W SĘKOCINIE NOWYM PRZY UL. SADOWEJ" w terminie do dnia 13 lipca 2020 roku do godziny 11:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowo-ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Dokumentacia techniczna

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 663 412 414 Pan Grzegorz Janicki lub 609 133 135 Pan Mariusz Ostrowski, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00.

Wybór oferty na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2019 rok

WYBÓR OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, w wyniku powtórnej oceny ofert jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie  o składaniu ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 przyjęła uchwałę dokonującą wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 złożoną przez:

  • Biuro Biegłych Rewidentów "EKO-BILANS" Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 29 lok. 3

 

Uchwała nr 2/2020

 

Zaproszenie do składania ofert na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2019 rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 obejmujące:

  1. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
  2. Sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.

Ostateczny termin przeprowadzenia badania wraz z przekazaniem pisemnej opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki upływa dnia 16 marca 2020 roku.

Szczegółowe zasady określa Regulamin Ogłoszenia Ofertowego. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 716 32 60 lub (22) 716 32 52 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 do 16:00, piątek w godzinach od 8:00 do 14:00

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem " OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO" w terminie do dnia 30 stycznia 2020 roku do godziny 14:00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin ogłoszenia ofertowego

Zaproszenie do składania ofert na dostawę ciągnika rolniczego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na dostawę ciągnika rolniczego:

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, sekretariat - pokój 0.03 (parter), pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem " DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO" w terminie do dnia 1 lipca 2019 roku do godziny 10:30. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowo-ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 715 66 11 - Pani Marta Kowalska, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 do 16:00, piątek w godzinach od 8:00 do 14:00

Wybór oferty na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2018 rok

WYBÓR OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn,  w wyniku powtórnej oceny ofert jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o składaniu ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, przyjęła uchwałę dokonującą wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 złożoną przez:

  • KPW AUDYTOR Spółka z o.o. z siedzibą ul. Tymienieckiego 25C/ 410, 90-350 Warszawa.

 Uchwała nr 3/2019