Zaproszenie do składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie dmuchaw śrubowych napowietrzających reaktor biologiczny

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie dmuchaw śrubowych napowietrzających reaktor biologiczny w Oczyszczalni Ścieków w Falentach.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, Biuro Obsługi Klienta, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem "dostawa, montaż i uruchomienie dmuchaw śrubowych napowietrzających reaktor biologiczny w Oczyszczalni Ścieków w Falentach" w terminie do dnia 25 maja 2021 roku do godziny 11:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowo-ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 609 313 178 - Pani Dominika Hrynkiewicz, oraz 0 885 336 564 Pani Sylwia Chmielewska, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00

Wybór oferty na dostawę i montaż lampy UV

WYBÓR OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, po dokonaniu badania złożonych ofert na dostawę i montaż lampy UV do dezynfekcji wody uzdatnionej dla SUW ul. Stadionowa w Raszynie dokonała wyboru oferty złożonej przez:

  • PROBIKO-AQUA Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzyniu przy ul. Okrężnej 20

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty

Wybór oferty na dostawę agregatu prądotwórczego dla SUW Unii Europejskiej 3

WYBÓR OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, po dokonaniu badania złożonych ofert na dostawę stacjonarnego agregatu prądotwórczego dla SUW Unii Europejskiej 3 w Raszynie dokonała wyboru oferty złożonej przez:

  • PEXPOOL PLUS Andrzej Maziarz z siedzibą w Dębicy przy ul. Metalowców 35

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty

Uzupełnienie zapytania ofertowego na dostawę agregatu prądotwórczego

UZUPEŁNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na dostawę stacjonarnego agregatu prądotwórczego dla SUW Unii Europejskiej w Raszynie:

Uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia:

- Zamawiający wymaga, aby podstawowe elementy agregatu prądotwórczego - silnik spalinowy oraz prądnica były wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej lub USA. Prosimy o załączenie stosownych certyfikatów do oferty.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, Biuro Obsługi Klienta, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem " DOSTAWA STACJONARNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DLA SUW UNII EUROPEJSKIEJ W RASZYNIE" w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 roku do godziny 11:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uzupełnienie zapytania ofertowego

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 663 412 414 - Pan Grzegorz Janicki, oraz 0 609 133 135 Pan Mariusz Ostrowski, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00

Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż lampy UV

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na dostawę i montaż lampy UV do dezynfekcji wody uzdatnionej dla SUW ul. Stadionowa w raszynie:

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, Biuro Obsługi Klienta, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem " DOSTAWA I MONTAŻ LAMPY UV DO DEZYNFEKCJI WODY UZDATNIONEJ DLA SUW UL. STADIONOWA W RASZYNIE" w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku do godziny 11:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowo-ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 663 412 414 - Pan Grzegorz Janicki, oraz 0 609 133 135 Pan Mariusz Ostrowski, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00

Zaproszenie do składania ofert na dostawę agregatu prądotwórczego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na dostawę stacjonarnego agregatu prądotwórczego dla SUW Unii Europejskiej w Raszynie:

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, Biuro Obsługi Klienta, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem " DOSTAWA STACJONARNEGO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO DLA SUW UNII EUROPEJSKIEJ W RASZYNIE" w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 roku do godziny 11:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowo-ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 663 412 414 - Pan Grzegorz Janicki, oraz 0 609 133 135 Pan Mariusz Ostrowski, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00

Uniważnienie wyboru ofery

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, unieważnia zapytanie ofertowe dotyczące dostawy stacjonarnego agregatu prądotwórczego dla SUW Unii Europejskiej w Raszynie.

W związku z nieuwzględnieniem wszystkich ofert, które prawidłowo wpłynęły do Zamawiającego, unieważniamy wyniki zapytania ofertowego dla zamówienia: "Dostawa stacjonarnego agregatu prądotwórczego dla SUW Unii Europejskiej w Raszynie"

 

Wybór oferty na dostawę agregatu prądotwórczego dla SUW Unii Europejskiej 3

WYBÓR OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, po dokonaniu badania złożonych ofert na dostawę stacjonarnego agregatu prądotwórczego dla SUW Unii Europejskiej 3 w Raszynie dokonała wyboru oferty złożonej przez:

  • FINCOmEnergia Andrzej Mućka z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kowalskiej 6

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie zapytania ofertowego

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, unieważnia zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i wykonania kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Sękocinie Nowym.

W związku z planowanym zmniejszeniem zakresu zapytania ofertowego, unieważniamy zapytanie ofertowe dla zamówienia: "Zaprojektowanie i wykonanie Stacji Uzdatniania Wody ze zbiornikiem retencyjnym, zlokalizowanej na terenie działki 97/2 obręb Sękocin Nowy przy ul. Leśnej"

 

Zaproszenie do składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Sękocinie Nowym:

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, sekretariat - pokój 1.17, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem " ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE KONTENEROWEJ STACJI UZDATNIANIA WODY ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM, ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE DZIAŁKI 97/2 OBR. SĘKOCIN NOWY PRZY UL. LEŚNEJ" w terminie do dnia 26 marca 2021 roku do godziny 11:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Zakres robót

Formularz cenowo-ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 663 412 414 - Pan Grzegorz Janicki, oraz 0 609 133 135 Pan Mariusz Ostrowski, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00