Zaproszenie do składania ofert na załadunek i zagospodarowanie w procesie R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na załadunek, transport i zagospodarowanie w procesie R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem odpadu: 19 08 05.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, Biuro Obsługi Klienta, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem "Załadunek, transport i zagospodarowanie w procesie R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem odpadu: 19 08 05" w terminie do dnia 11 sierpnia 2021 roku do godziny 12:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowo-ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 609 313 178 - Pani Dominika Hrynkiewicz, oraz 0 885 339 298 Pani Marta Kowalska-Kołtun, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00

Zaproszenie do składania ofert na załadunek i zagospodarowanie w procesie R3 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na załadunek, transport i zagospodarowanie w procesie R3 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem odpadu: 19 08 05.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, Biuro Obsługi Klienta, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem "Załadunek, transport i zagospodarowanie w procesie R3 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oznaczonych kodem odpadu: 19 08 05" w terminie do dnia 11 sierpnia 2021 roku do godziny 12:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowo-ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 609 313 178 - Pani Dominika Hrynkiewicz, oraz 0 885 339 298 Pani Marta Kowalska-Kołtun, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00

Zaproszenie do składania ofert na dostawę technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego (GSOC) - protokół z otwarcia ofert

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego (GSOC), Zamawiający w dniu 11 czerwca 2021 roku o godzinie 12:30 dokonał otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

Zaproszenie do składania ofert na dostawę technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego (GSOC) - zmiana w treści SWZ

ZMIANA NR 2 W TREŚCI SWZ

W związku z wpłynięciem pytań związanych z treścią SWZ a dotyczących postępowania na dostawę technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego (GSOC), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

 Zmiana nr 2 treści SWZ, odpowiedzi na pytania 2 i 3

 

Wybór oferty na dostawę, montaż i uruchomienie dmuchaw śrubowych napowietrzających reaktor biologiczny

WYBÓR OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, po dokonaniu badania złożonych ofert na dostawę, montaż i uruchomienie dmuchaw śrubowych napowietrzających reaktor biologiczny w Oczyszczalni Ścieków w Falentach dokonała wyboru oferty złożonej przez:

  • P.P.H.U. SADEKO MIROSŁAW NOWAK

 

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego (GSOC) - zmiana w treści SWZ

ZMIANA NR 1 W TREŚCI SWZ

W związku z wpłynięciem pytań związanych z treścią SWZ a dotyczących postępowania na dostawę technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego (GSOC), Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert zmieniając treść SWZ, w brzmieniu:

W rozdziale XII SWZ - część 1

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego: Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3, w Biurze Obsługi Klienta - lokal nr 3 w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 11 czerwca 2021 roku do godziny 12:00

b) ust 7 otrzymuje brzmienie:

7. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być zaadresowana i oznaczona w następujący sposób:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN spółka z o.o.

ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn

................................................................................................

nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE POD NAZWĄ

"dostawa technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego"

Nie otwierać przed 11 czerwca 2021 roku, godzina 12:00

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego (GSOC) - odpowiedź na zapytanie

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W związku z zapytaniem z dnia 22 maja 2021 roku dotyczącym postępowania na dostawę technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego (GSOC), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią, o treści jak poniżej:

Pytanie 1: Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, tj. implementację technologii GSO w istniejącym układzie technologicznym "na ruchu" oraz poprawności skonstruowania oferty niezbędne jest przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu uwzględniającej wszelkie instalacje i infrastrukturę techniczną oraz terenową związaną z projektowanym układem, oraz biorąc pod uwagę, że funkcjonujemy w warunkach epidemii Covid prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 11.06.2021 r.

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapraszamy do składania ofert do dnia 28 maja 2021 roku do godziny 12:00

Zaproszenie do składania ofert na dostawę technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego (GSOC)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na dostawę technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego (GSOC).

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, Biuro Obsługi Klienta, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem "dostawa technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego - nie otwierać przed 28 maja 2021 roku, godzina 12:30"  w terminie do dnia 28 maja 2021 roku do godziny 12:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

SWZ część I - instrukcja dla Wykonawców

SWZ część II - istotne postanowienia umowy

SWZ część III - opis przedmiotu zamówienia

Schemat technologiczny oczyszczalni

Załącznik nr 1 - przedmiot zamówienia

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 - lista podmiotów

Załącznik nr 4 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 5 - wykaz wykonanych zamówień

Załącznik nr 6 - wykaz informacji stanowiących tajemnicę Przedsiębiorstwa

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 609 313 178 - Pani Dominika Hrynkiewicz, oraz 0 885 336 564 Pani Sylwia Chmielewska, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00

Zaproszenie do składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie dmuchaw śrubowych napowietrzających reaktor biologiczny

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie dmuchaw śrubowych napowietrzających reaktor biologiczny w Oczyszczalni Ścieków w Falentach.

Zainteresowani proszeni są o złożenie w biurze Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o., 05-090 Raszyn ul. Unii Europejskiej 3, Biuro Obsługi Klienta, pisemnej oferty, w zabezpieczonej kopercie, z dopiskiem "dostawa, montaż i uruchomienie dmuchaw śrubowych napowietrzających reaktor biologiczny w Oczyszczalni Ścieków w Falentach" w terminie do dnia 25 maja 2021 roku do godziny 11:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz cenowo-ofertowy

Istotne postanowienia umowy

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 0 609 313 178 - Pani Dominika Hrynkiewicz, oraz 0 885 336 564 Pani Sylwia Chmielewska, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00

Wybór oferty na dostawę i montaż lampy UV

WYBÓR OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, po dokonaniu badania złożonych ofert na dostawę i montaż lampy UV do dezynfekcji wody uzdatnionej dla SUW ul. Stadionowa w Raszynie dokonała wyboru oferty złożonej przez:

  • PROBIKO-AQUA Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzyniu przy ul. Okrężnej 20

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty