TARYFA 2019/2022

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

na terenie Gminy Raszyn

na okres od dnia 06.12.2019 roku do dnia 06.12.2022 roku

 

Działając na podstawie art. 24c ust. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.) Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn sp. z o.o. ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Raszyn.

 TARYFA

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

ZARZĄDZENIE NR 5/2017

ZARZĄDZENIE Nr 5/2017
Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-RASZYN Sp. z o.o.
z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2017 dotyczącego cennika usług Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-RASZYN Sp. z o.o.

Na podstawie 15 ust. 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-RASZYN Sp. z o.o. oraz w związku z wejściem w życie nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

§1

Uchyla się Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie cennika Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-RASZYN Sp. z o.o.
 

§2

Wprowadza się cennik podstawowych usług świadczonych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., w brzmieniu określonym do niniejszego zarządzenia.

§3

Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialne są wszystkie Działy Spółki.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 CENNIK

TARYFA 2017/2018

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

na terenie Gminy Raszyn

na okres od dnia 10.10.2017 roku do dnia 09.10.2018 roku

 

Działając na podstawie art. 24 ust. 9 w związku z art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., nr 328 z późn. zm.) Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn sp. z o.o. ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Raszyn.

 TARYFA

 

ZARZĄDZENIE nr 4/2017

ZARZĄDZENIE Nr 4/2017
Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-RASZYN Sp. z o.o.
z dnia 7 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2015 dotyczącego cennika usług Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-RASZYN Sp. z o.o.

Na podstawie 15 ust. 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-RASZYN Sp. z o.o. oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Raszyn nr XXXVIII/363/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/203/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 października 2007 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz wobec prowadzonego przez UOKIK postępowania nr RGB-414-01/1/MB-SZ zarządzam co następuje:

§1

Uchyla się Zarządzenie nr 7/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie cennika Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-RASZYN Sp. z o.o.
 

§2

Wprowadza się cennik podstawowych usług świadczonych przez Gminne Przedsiębiorstwo komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.

§3

Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialne są wszystkie Działy Spółki.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 CENNIK

TARYFA 2016/2017

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

na terenie Gminy Raszyn

na okres od dnia 1.07.2016 roku do dnia 30.06.2017 roku

 

Działając na podstawie art. 24 ust. 9 w związku z art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., nr 139) Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn sp. z o.o. ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Raszyn.

 TARYFA

 

TARYFA 2015/2016

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

na terenie Gminy Raszyn

na okres od dnia 1.07.2015 roku do dnia 30.06.2016 roku

 

Działając na podstawie art. 24 ust. 9 w związku z art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn sp. z o.o. ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Raszyn.

 TARYFA

 

TARYFA 2013/2014

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

na terenie Gminy Raszyn

na okres od dnia 1.07.2013 roku do dnia 30.06.2014 roku

 

Działając na podstawie art. 24 ust. 9 w związku z art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn sp. z o.o. ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Raszyn.

 TARYFA

 

UCHWAŁA Nr VIII/78/11

UCHWAŁA Nr VIII/78/11
Rady Gminy Raszyn
z dnia 19 maja 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Raszyn

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm) Rada Gminy Raszyn uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się taryfy określone przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla wszystkich odbiorców usług:

    Opłata za 1 m3 wody 2,42 zł + VAT
    Opłata za 1 m3 ścieków odprowadzanych kanalizacją 3,43 zł + VAT
    Stała miesięczna opłata abonamentowa za wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe - 4,00 zł + VAT:

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2011 r.

UCHWAŁA Nr XLVI/788/10

UCHWAŁA Nr XLVI/788/10
Rady Gminy Raszyn
z dnia 20 maja 2010 r.

w sprawie określenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Raszyn

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm) Rada Gminy Raszyn uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się taryfy określone przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla wszystkich odbiorców usług:

    Opłata za 1 m3 wody 2,42 zł + VAT
    Opłata za 1 m3 ścieków odprowadzanych kanalizacją 3,43 zł + VAT
    Stała miesięczna opłata abonamentowa:
    a) za wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe o przekroju do DN 20    4,00 zł + VAT
    b) za wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe o przekroju DN 25    13,04 zł + VAT
    c) za wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe o przekroju DN 32    15,20 zł + VAT
    d) za wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe o przekroju DN 50    25,16 zł + VAT
    e) za wodomierz główny lub urządzenie pomiarowe o przekroju DN 80    87,14 zł + VAT

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 lipca 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/632/09

UCHWAŁA Nr XXXIV/632/09
Rady Gminy w Raszynie
z dnia 14 czerwca 2009 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania na terenie Gminy Raszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858 ze zmianami), uchwala się:

§1

Przedłuża się do dnia 30 czerwca 2010 r. czas obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustalonych uchwałą Rady Gminy Raszyn Nr IX/112/07 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie określenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w związku z prowadzoną przez Gminę Raszyn działalnością zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2009 r.